Navigace

Obsah

ROK 2020

Dotace z Libereckého krajeLesnický fond Libereckého kraje

V roce 2020 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje :

č. OLP/389/2020 ze dne 25.2.2020 - 65 325,- Kč z toho 25 200,- Kč na instalaci lapáků, 33 000,- Kč výstavba oplocenky a 7 125,- kč aplikace nátěrů proti okusu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2019

Dotace z Libereckého krajeDotační fond Libereckého kraje

Název projektu : 

,,Dokončení opravy KD v Levínské Olešnici", tento projekt byl realizován v rámci programu č. 2.1 - Program obnovy venkova,

dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

Stávající silně znečištěná fasáda byla očištěna tlakovou vodu, poté byl na západní straně budovy dokončen kontaktní zateplovací systém (KZS). Celá severní a západní strana objektu o ploše 286 m2 byla opatřena bílou penetrací a doplněna o finální silikonovou stěrku  včetně nátěru. Nově byl zateplen sokl  ze soklového polystyrénu s keramickým páskem. Okolo budovy byl zhotoven okapový chodník z kačírku a bylo opraveno stávající oplechování atiky a parapetu.

Touto dílčí opravou KD došlo ke zlepšení vzhledu veřejné budovy, ale také počítáme s úsporou na energiích. 

Celková výše způsobilých výdajů : 384 295 Kč

Dotace z Libereckého kraje :        115 288 Kč   

Realizace projektu :  květen - srpen 2019

 

 

   Dotační fond Libereckého kraje

Název projektu :

,,Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici" , tento projekt byl realizován v rámci programu č. 2.1 - Program obnovy venkova a byl spolufinancován Dotačním fondem Libereckého kraje.

Nevyhovující stávající střešní eternitová krytina byla odstraněna a na střechu byla položena nová krytina z plastových šablon CAPACCO. Součástí opravy střechy byli vyměněny výlezy ke stávajícím komínům. Zároveň proběhla celková revize střechy včetně krovů.

Realizacace projektu : květen-červen 2019

 

Dotace z Libereckého krajeLesnický fond Libereckého kraje

V roce 2019 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje :

č. OLP/278/2019 ze dne 21.3.2019 - 21 500,- Kč položení lapáků na lýkožrouta smrkového - příspěvek Libereckého kraje : 21 500,- Kč

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2018

Projekt „Oprava komunikace na p. č. 1411/1 v Levínské Olešnici“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

  • Identifikační číslo projektu : EDS 117D81500 9017 
  • Projekt byl realizován od 1.5.2018 do 31.7.2018.
  • Projekt zahrnoval opravu místní komunikace, která byla v havarijním stavu. Došlo k úpravě podkladu, štěrkového podloží a položení asfaltového koberce. Opraveno bylo podélné odvodnění s vtokovou jímkou a vybudovala se opěrná zeď.

 

 

 

Projekt : ,,Odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 16 v k.ú. Žďáru Staré Paky"

tento projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu MZe 129 290 ,,Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží".

Celkové náklady projektu : 338 053,65 Kč

Dotace MZe :                      246 000,- Kč

Vlastní zdroje obce :               92 053,65 Kč

Realizace projektu : 01.09. 2017 - 15.11.2018

MZe - dotace

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2017

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínské Olešnice  přidělením těchto´účelových dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje :

č. OLP/251/2017 ze dne 31.1.2017  ---   příspěvek Libereckého kraje : 5 600,- Kč

č. OLP/422/2017 ze dne 31.1.2017 ---   příspěvek Libereckého kraje  :  5 216,- Kč

č. OLP/754/2017 ze dne 28.2.2017 ---  příspěvek Libereckého kraje :  21 000,- Kč

č. OLP/3478/2017 ze dne 31.10.2017  --- příspěvek Libereckého kraje 20 500,- Kč

Závazné parametry v výše uvedených projektů byly splněny.

 

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením dotace z programu 1.1 podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje

projekt : ,,Dopravní automobil JSDHO Levínská Olešnice"

příspěvek Libreckého kraje -  300 000,- Kč

Realizací projektu došlo k posílení akceschopnosti výjezdové jednotky.

 


A picture
A picture