Navigace

Obsah

 

Rok 2023

 

V roce 2023 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením dotace z programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje.

projekt : ,,Dovybavení věcnými prostředky PO"

příspěvek Libreckého kraje -  16 560,- Kč

vlastní zdroje příjemce  -        11 040,- Kč

Z projektu byla jednotka dovybavena těmito prostředky : motorová pila STIHL včetně příslušenství - 1 ks, záchranářský nůž - 4 ks  a obuv - holiny broďáky - 4 ks.

Realizací projektu došlo k posílení akceschopnosti výjezdové jednotky.

 

 

Liberecký krajLesnický fond Libereckého kraje

V roce 2023 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení dotace

 z lesnického fondu Libereckého kraje :

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 6.9.2023 Rozhodnutí o poskytnutí  finančního příspěvku ve výši 208 220,- Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

 

 

Projekt s názvem Investice do rekonstrukce lesní cesty

dotaceMZe - dotace

je spolufinancován Evropskou unií do budování, Investice do budování  a rekonstrukcí lesnické infrastruktury.

Byla zrekonstruována lesní cesta kategorie  3L na kategorii 2L na p.p.č. 598/2 v k.ú. Žďár u Staré Paky  o celkové délce 736 m.

Rekonstrukce spočívala v úpravě pojížděného pásu a úpravě nezpevněných krajnic. Bylo obnoveno původní odvodnění komunikace, odtok je zajištěn příčným a podélným spádováním do okolního lesního terénu.

Celková cena díla : 

1 693 634,- Kč.

Publicita.pdf (73.05 kB)

 

 

ROK 2022

 

Dotace z Libereckého kraje     Fond ochrany vod Libereckého kraje

Obec Levínská Olešnice získala od Libereckého kraje individuální dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na akci :

,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice"   ve výši 1 999 500,- Kč.

realizací tohoto projektu se zvýší efektivnost provozu stávajícího vodovodu. S výstavbou nového vodojemu dojde k navýšení akumulované vody, z tohoto důvodu bude nutné přestrojení současné ATS (vodárny ). Rozšířeným vodovodním systémrm dojde k vyrovnání tlakových pásem v obci a plynulejšímu zásobování pitnou vodou.

Stavební objekty díla :

IO 01  Výtlačné potrubí ( od stávající ATS k vodojemu ) jen 805 m

IO 02  Zásobní řád  ( z vodojemu do stávajícího vodovodního řádu - napojení na Staré Veselce) 510 m

IO 03  ATS stanice

IO 04  Vodojem stavební část

IO 05  Přepad z vodojemu

Financování :

   19 995 000,- Kč   celková cena díla bez DPH  ( celkové způsobilé výdaje ) ......   100 %

   12 997 000,- Kč   celková max. výše dotace MZe ................................................      65 %

     1 999 500,- Kč   celková výše dotace od Libereckého kraje ............................      10 %

      4 998 500,- Kč   vlastní zdroje příjemce ............................................................      25 %

 

MZe - dotace   Ministerstvo zemědělství ČR  tento projekt ,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice" podpořilo  dotací z programu 129 300 - Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu II " ve výši 12 997 000 Kč.

 

 

ROK 2021

 

Dotace z Libereckého krajeDotační fond Libereckého kraje

Název projektu : 

,,Drobné stavební úpravy KD - pohostinství, čp. 73 Levínská Olešnice", tento projekt byl realizován v rámci programu č. 2.1 - Program obnovy venkova

V pohostinství - kuchyni bylo stávající vybavení a zařízení nahrazeno novým nerezovým nábytkem a spotřebiči, byla odstraněna stávající dlažba a obklady, položení nové dlažby a obkaldů, došlo k rekonstrukci elektroinstalace a rozvodů vody. Ve výčepu a na WC proběhla rekonstrukce vytápění, nová výmalba. 

Celková výše způsobilých výdajů : 957 404,-  Kč vč. DPH

Dotace z LK :        284 120,-  Kč   

Realizace projektu :  září - listopad 2021

 

SZIF - dotační výzva č. 06 administrovala MAS ,,Přiďte pobejt!" 

název projektu : ,,Modernizace stravovacího zařízení a jídelny MŠ Levínská Olešnice" -

Stavební úpravy v jídelně MŠ spočívaly v kompletní náhradě stávajícího souvrství podlahy do hloubky až 600 mm, nově byla položena nová skladba podlahy včetně podlahové krytiny. Vnitřní stěny byly ošetřeny sanační omítkou, dále byl jeden z průduchů stávajícího komína vyčištěn a vyvložkován. 

Celková výše způsobilých výdajů : 536 711,-  Kč vč. DPH

Dotace ze SZIFu :        320 000,-  Kč   

Realizace projektu :  listopad -  prosinec 2020

 

Liberecký krajLesnický fond Libereckého kraje

V roce 2021 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje :

 

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 7.12.2021  finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 7.12.2021  finanční příspěvek ve výši 29 844,- Kč na ekologické a k přírodě šetrné technologi

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 3.12.2021  finanční příspěvek ve výši 45 900,- Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 3.12.2021  finanční příspěvek ve výši 13 746,- Kč na ekologické a k přírodě šetrné technologie

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 3.12.2021  finanční příspěvek ve výši 9 220,- Kč na ekologické a k přírodě šetrné technologie

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 3.12.2021  finanční příspěvek ve výši 15 606,- Kč na ekologické a k přírodě šetrné technologie

 

Ministerstvo zemědělství 

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela finanční příspěvek ve výši 922 507,- Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2020

Ministerstvo vnitra

V roce 2020 obec obdržela z  rozpočtu MV - GŘ HZS ČR neinvestiční finanční prostředky k zajištění výdajů JSDHO ve výši  1200,- Kč - odborná příprava velitelů jednotek

 

Dotace z Libereckého krajeLesnický fond Libereckého kraje

V roce 2020 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje :

 

Ministerstvo zemědělství 

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 13.10.2020  finanční příspěvek ve výši 32 400,- Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 15.10.2020  finanční příspěvek ve výši 58 800,- Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 12.10.2020  finanční příspěvek ve výši 25 800,- Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 12.10.2020  finanční příspěvek ve výši 31 084,- Kč na ekologické a k přírodě šetrné technologie

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela dne 12.10.2020  finanční příspěvek ve výši 35 958,- Kč na vyklizování nebo přibližování dříví koněm

 

Ministerstvo zemědělství 

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela finanční příspěvek ve výši 1 517 620,- Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za období od 1.října 2017 do 31.prosince 2018

 

Ministerstvo zemědělství 

prostřednictvím KÚ LK obec obdržela finanční příspěvek ve výši 1 285 530,- Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

 

Dotace z Libereckého krajeLesnický fond Libereckého kraje

V roce 2020 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje :

č. OLP/2661/2020 ze dne 25.8.2020 ve výši 21 600,- Kč na výstavbu oplocenek

 

Dotace z Libereckého krajeLesnický fond Libereckého kraje

V roce 2020 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje :

č. OLP/389/2020 ze dne 25.2.2020 - 65 325,- Kč z toho 25 200,- Kč na instalaci lapáků, 33 000,- Kč výstavba oplocenky a 7 125,- kč aplikace nátěrů proti okusu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2019

Dotace z Libereckého krajeDotační fond Libereckého kraje

Název projektu : 

,,Dokončení opravy KD v Levínské Olešnici", tento projekt byl realizován v rámci programu č. 2.1 - Program obnovy venkova,

dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

Stávající silně znečištěná fasáda byla očištěna tlakovou vodu, poté byl na západní straně budovy dokončen kontaktní zateplovací systém (KZS). Celá severní a západní strana objektu o ploše 286 m2 byla opatřena bílou penetrací a doplněna o finální silikonovou stěrku  včetně nátěru. Nově byl zateplen sokl  ze soklového polystyrénu s keramickým páskem. Okolo budovy byl zhotoven okapový chodník z kačírku a bylo opraveno stávající oplechování atiky a parapetu.

Touto dílčí opravou KD došlo ke zlepšení vzhledu veřejné budovy, ale také počítáme s úsporou na energiích. 

Celková výše způsobilých výdajů : 384 295 Kč

Dotace z Libereckého kraje :        115 288 Kč   

Realizace projektu :  květen - srpen 2019

 

 

   Dotační fond Libereckého kraje

Název projektu :

,,Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici" , tento projekt byl realizován v rámci programu č. 2.1 - Program obnovy venkova a byl spolufinancován Dotačním fondem Libereckého kraje.

Nevyhovující stávající střešní eternitová krytina byla odstraněna a na střechu byla položena nová krytina z plastových šablon CAPACCO. Součástí opravy střechy byli vyměněny výlezy ke stávajícím komínům. Zároveň proběhla celková revize střechy včetně krovů.

Realizacace projektu : květen-červen 2019

 

Dotace z Libereckého krajeLesnický fond Libereckého kraje

V roce 2019 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje :

č. OLP/278/2019 ze dne 21.3.2019 - 21 500,- Kč položení lapáků na lýkožrouta smrkového - příspěvek Libereckého kraje : 21 500,- Kč

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2018

Projekt „Oprava komunikace na p. č. 1411/1 v Levínské Olešnici“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

  • Identifikační číslo projektu : EDS 117D81500 9017 
  • Projekt byl realizován od 1.5.2018 do 31.7.2018.
  • Projekt zahrnoval opravu místní komunikace, která byla v havarijním stavu. Došlo k úpravě podkladu, štěrkového podloží a položení asfaltového koberce. Opraveno bylo podélné odvodnění s vtokovou jímkou a vybudovala se opěrná zeď.

 

 

 

Projekt : ,,Odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 16 v k.ú. Žďáru Staré Paky"

tento projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu MZe 129 290 ,,Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží".

Celkové náklady projektu : 338 053,65 Kč

Dotace MZe :                      246 000,- Kč

Vlastní zdroje obce :               92 053,65 Kč

Realizace projektu : 01.09. 2017 - 15.11.2018

MZe - dotace

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2017

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínské Olešnice  přidělením těchto´účelových dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje :

č. OLP/251/2017 ze dne 31.1.2017  ---   příspěvek Libereckého kraje : 5 600,- Kč

č. OLP/422/2017 ze dne 31.1.2017 ---   příspěvek Libereckého kraje  :  5 216,- Kč

č. OLP/754/2017 ze dne 28.2.2017 ---  příspěvek Libereckého kraje :  21 000,- Kč

č. OLP/3478/2017 ze dne 31.10.2017  --- příspěvek Libereckého kraje 20 500,- Kč

Závazné parametry v výše uvedených projektů byly splněny.

 

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením dotace z programu 1.1 podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje

projekt : ,,Dopravní automobil JSDHO Levínská Olešnice"

příspěvek Libreckého kraje -  300 000,- Kč

Realizací projektu došlo k posílení akceschopnosti výjezdové jednotky.

 


A picture
A picture