Příjem podání žádostí a odvolání.

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, podnětů a stížností

 

Část I - Obecná ustanovení

čl.1

Účelem této směrnice je zajistit přesnou evidenci a správné a včasné projednání a vyřízení

 1. žádostí, návrhů a stížností ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti starosty a zastupitelstva obce (dále jen peticí)
 2. návrhů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva, komisí rady a fyzických a právnických osob (dále jen podněty)
 3. stížností fyzických a právnických osob (dále jen stížnost)

čl. 2

 1. Z podání peticí, podnětů a stížností musí být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje.
 2. Petice musí splňovat podmínky, stanovené v zák. 85/1990 Sb., o právu petičním.
 3. Vůči tomu, kdo si podá stížnost, podnět nebo petici, nesmí být činěny žádné zákroky.
 4. Vyřizování peticí, podnětů a stížností musí být rychlé, odpovědné a hospodárné.

 

Část II - Petice

čl. 3

Přijímání a registrace peticí

 1. Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výborů a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v uvedené věci zastupovat. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena.
 2. Petice přijímá účetní nebo jiný přítomný pracovník obecního úřadu po celou pracovní dobu pro veřejnost. Příjem petice potvrdí označením předávaného dokumentu razítkem s čj. A datem převzetí, předávajícímu vyhotoví kopii. Příjem petice zaslané poštou potvrdí tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru do 5 dnů od data doručení.
 3. Místostarosta petice eviduje, posoudí zda petice splňuje zákonné požadavky a odpovídá za předání petice zastupitelstvu obce na jejím nejbližším zasedání..
 4. Nepatří-li věc, jíž se petice domáhá, do působnosti města, po projednání se starostou obce postoupí petici do 5 dnů od data doručení příslušnému orgánu a odesílatele, případně doručitele o tom vyrozumí.

čl. 4

Projednání a vyřízení petice

 1. Projednání a vyřízení petice zabezpečuje zastupitelstvo obce, to určí:
 2. odpovědného vedoucího pracovníka za vyřízení, případně garanta, týká-li se věc více odborů činnosti
 3. postup vyřízení
 4. termín předložení návrhu na řešení nebo vyřízení petice.
 5. nasvědčuje-li obsah petice tomu, že byl spáchán trestný čin, postupuje rada podle zvláštních předpisů (trestní řád-§ 8).
 6. K odpovědi na petici je stanovena zákonná lhůta 30 dnů. V odpovědi musí být uvedeno stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Odpověď se zašle tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. Odpověď zajišťuje pracovník, případně člen zastupitelstva, který byl vyřízením petice zastupitelstvem určen. O vyřízení petice a s úplným textem petice je neprodleně informován starosta obce.

 

Část III - Podněty

čl. 5

Přijímání a registrace podnětů

 1. Podněty (návrhy a připomínky) mohou podat členové zastupitelstva, předsedové a členové výborů zastupitelstva, předsedové a členové komisí a dále fyzické a právnické osoby. Za podnět se nepovažují petice a stížnosti.
 2. Podněty mohou být vzneseny členy zastupitelstva přímo na zasedání zastupitelstva i ústně. Výpis podnětů členů zastupitelstva zajišťuje místostarosta.
 3. Výpisy podnětů, které vyplývají z činnosti výborů a komisí, zajišťují předsedové komisí, kteří je postupují zastupitelstvu k projednání. Ostatní podněty se podávají písemně nebo ústně do protokolu prostřednictvím místostarosty, který je dále postupuje zastupitelstvu obce. Podněty fyzických a právnických osob přijímá místostarosta a tyto eviduje.
 4. Místostarosta odpovídá za registraci podnětů a jejich předložení zastupitelstvu k vyřízení na jejím nejbližším zasedání.

čl. 6

Projednání a vyřízení podnětu

 1. Všechny podněty projednává a řeší zastupitelstvo obce, to určí pracovníka případně člena ZO, který zajistí vyřízení podnětu. Pro vyřízení podnětu je stanovena lhůta 30 dnů. Jde-li o podnět člena zastupitelstva, vznesený na jednání zastupitelstva, musí být podána zpráva o vyřízení podnětu na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

 

Část IV - Stížnosti

čl. 7

 1. Stížnost je prostředkem kontroly činnosti orgánů zastupitelstva obce a ochrany individuálních práv fyzických a právnických osob.
  Za stížnost se nepokládají podání, které není obec oprávněno řešit, a podněty a petice.
 2. Stížnost musí být přijata v pracovní době stanovené pro veřejnost, pracovníkem, který je přítomen na obecním úřadě. Není-li předložena písemně, je pověřený pracovník povinen sepsat se stěžovatelem protokol. V protokolu se uvádí, kdo stížnost podává, kdo sepisuje protokol, datum sepsání protokolu a obsah stížnosti. Pod protokol se uvádějí podpisy stěžovatele a vyhotovitele protokolu.
 3. Všechny stížnosti fyzických a právnických osob musí být registrovány v evidenci stížností. Evidenci vede místostarosta obce, ten stížnost posoudí, po dohodě se starostou obce rozhodne, zda stížnost bude předána komisi k projednání stížností, nebo policii ČR, nebo zastupitelstvu obce, případně stanoví součinnost jednotlivých úseků obecního úřadu a zda má být stížnost vyřízena přímo (odpovědí odboru). V případě, že jde o anonymní stížnost, stanoví místostarosta úřadu, zda se bude stížnost šetřit či ne. Na úřadu se evidují vyřizované stížnosti ve zvláštní evidenci stížností v jednotných deskách. Spisy, týkající se stížností, se evidují odděleně od ostatních spisů na úřadu, písemnosti ve spisu se číslují pořadovými čísly podle data přijetí písemnosti.
 4. Při postoupení stížnosti jinému odboru se ke spisu připojí desky s dokumentací. Evidenční list s vyznačením postoupení zůstává u místostarosty. Odbor, který spis postupuje k vyřízení jinému odboru, je povinen o postoupení informovat starostu obce.
  Odbor, který vyřízení spisu přebírá, je povinen si zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny listiny.
 5. Při vyžádání podkladů, informací a vyjádření z jiných odborů se spis stížnosti nepostupuje.

čl. 8

 1. Stížnosti prošetřují a vyřizují podle věcné příslušnosti odboru úřadu, pokud předmět podání nesměřuje proti nim. Za vyřízení stížnosti odpovídá místostarosta.
 2. Místostarosta šetří a vyřizuje stížnosti na postup úřadu, (předmět podání směřuje proti odboru), stížnosti opakované, ty, které nelze postoupit pro povahu věci jinému odboru úřadu a stížnosti postoupené starostou obce.
 3. Stížnosti, které směřují proti vyřizování stížností, řeší starosta obce.

čl. 9

 1. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 30 dnů. Na žádost odboru může místostarosta výjimečně a v odůvodněných případech lhůtu prodloužit až na 60 dnů. Odbor, který stížnost vyřizuje, je povinen o prodloužení lhůty informovat stěžovatele.
 2. Dodržení lhůt k vyřízení stížnosti sleduje ten kdo stížnost vyřizuje a místostarosta. Za včasné věcné vyřízení stížnosti odpovídá vedoucí odboru. Je-li v souvislosti se šetřením a vyřizováním stížnosti zjištěn nesprávný postup odborů úřadu, musí být věc vždy projednána se starostou a sjednána náprava. O způsobu konkrétní nápravy lze informovat stěžovatele pouze obecně s ohledem na povinnost zachovávat mlčenlivost o služebních záležitostech úřadu.
 3. Odbor, který je pověřen vyřízením stížnosti, si může vyžádat k šetření stížnosti součinnost stěžovatele a jiného odboru úřadu.
 4. Informace o vyřízení stížnosti předává místostarosta starostovi obce, předsedovi kontrolního výboru, součástí této informace je kopie odpovědi na stížnost.
 5. Místostarosta vede přehled o počtu stížností, jejich oprávněnosti a dodržení lhůty k vyřízení. Tento přehled předkládá jednou ročně zastupitelstvu obce na vědomí.

 

Část V - Závěrečná ustanovení

Zásady nabývají účinnosti dnem schválení starostou obce.