Přístup k informacím

Přístup k informacím (Zákon č. 106/1999 Sb.)

Proč začínat hned v úvodu citací zákona? Na toto je velice jednoduchá odpověď. Ze samého názvu zákona vše jasně vyplývá. Ten stanoví pravidla, podmínky, postupy jak lze informace jednak získávat ale také předávat. Tou asi nejlepší a nejschůdnější cestou je tedy poskytování potřebných informací občanům v písemné podobě tj. prostřednictvím určitého místního zpravodaje. Této možnosti tedy využívám a poskytuji Vám informace, které jsou pro Vás občany důležité.

Tedy zmíněný zákon:

O svobodném přístupu k informacím

Citace důležitých statí zákona:

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

§2 (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy.

§3 (1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

§5 (1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

 • důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
 • popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
 • místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
 • postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
 • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
 • sazebník úhrad za poskytování informací,
 • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

§6 (1) Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace

sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

§6 (2) Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

§13 (1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

§13 (2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

§13 (3) Ustanovení §14 až 16 a §18 platí pouze pro žádosti podané písemně.

§14 (1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle §6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti.

§14 (2) Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace

žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

§14 (3) Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

§14 (4) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

§14 (5) Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

§15

Rozhodnutí

§15 (1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle §14 odst. 2 nebo podle §14 odst. 3 písm. b). Je-li povinným subjektem obec, vydává rozhodnutí obecní úřad.

§15 (2) Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce.

§15(3) Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

§15 (4) Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle §15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

§16 Odvolání

§16 (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v §15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

§16 (2) O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.

§16 (3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se

považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

§16 (4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

§16 (5) Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

§16 (6) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

§17 Hrazení nákladů

§17 (1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

§17 (2) Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

§17 (3) Povinný subjekt může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

§17 (4) Úhrada je příjmem povinného subjektu.

Související předpisy

{1 } Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb.

{4 } Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů .

§ 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

statistické službě, zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Například (zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých autorský zákon ),

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§5 a 8 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.

{12a}Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Například §8a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění zákona č. 292/1993 Sb., §45 zákona č. 166/1993 Sb.

§247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

! Platné vyhlášky obce jsou rovněž na obecním úřadu.

Přístup k informacím:

 • žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999Sb. je možno podat u obecního úřadu, písemně nebo ústně v pracovní době
 • podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiné dožádání, obdržení rozhodnutí rovněž u obecního úřadu
 • podání návrhu, podnětu, připomínky, dotazu, při schůzích obecního zastupitelstva a u obecního úřadu
 • podání opravného prostředku proti rozhodnutí – u obecního úřadu,dle příslušného Rozhodnutí
 • postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování žádostí, dotazů, připomínek viz výše uvedený zákon a další související předpisy, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
 • obecní úřad poskytne informace o: stavu majetku , výsledku hospodaření
 • inventarizace, výsledku hospodaření, auditu hospodaření, údaje o bytech, pozemcích, o plnění rozpočtu, výsledcích výběrových řízení, zápisy ze schůzí zastupitelstva (možno pořídit výpisky), usnesení ze schůzí, rozhodnutí v samostatné působnosti, a další dle odsouhlasení zastupitelstvem obce
 • informace týkající se fyzické osoby jako osobní data, informace týkající se rasového původu, příslušnosti k politické straně, náboženství, trestné
 • činnosti a podobně, poskytne obecní úřad pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, případně s písemným souhlasem dotčené osoby.