Představení obce

Představuje se obec Levínská Olešnice

Obec Levínská Olešnice patří k okresu Semily. Vzhledem k její zeměpisné poloze je součástí obcí tvořící správní obvod obcí Jilemnicko a je též členem sdružení obcí Jilemnicko.
Se svými 340 obyvateli a rozlohou cca 1005 ha patří k malým obcím. Přes to má obec svoji samosprávu v níž působí sedm zastupitelů obce. Její katastrální území tvoří části Levínská Olešnice a Žďár u Staré Paky. K tomuto uspořádání došlo v roce 1992 na základě místního referenda rozdělením obce Olešnice - Horka s částmi Levínské Olešnice, Horka, Nedaříž, Žďár jako pozůstatku 60 tých let minulého století. Obce původně patřily k okresu Nová Paka.
Obě části obce mají svoji historii. Bohužel pramenů, ze kterých by bylo možno čerpat se zachovalo jen velmi málo. Jedním takovýmto pramenem je například kniha " Osady na Novopacku" nebo "Novopacko". Z nich se můžeme dozvědět některé zajímavosti týkající se jak Levínské Olešnice ale i Žďáru.
Levínská Olešnice leží 4 km na sever od Nové Paky v táhlém údolí po obou březích potoka Oleška. Ten protéká údolím směřujícím ke Karlovu a Staré Pace. Údolí je ze severu ohraničeno kopcem Hradiště a Zakopanice, z jihu Staropackými horami s památným Levínem, Vartou a Kozincem. Přesný datum vzniku obce není znám, její osud pravděpodobně souvisí s Hradem Levín, prvé zmínky asi v roce 1239. Skoro uprostřed vsi na křižovatce cest, kde cesta do blízkého Studence protíná silnici k Nové Pace stojí kostel zasvěcený "Všem Svatým". Zmínky o jeho existenci jsou již ze XIV století. Když byl v roce 1780 opravován byl na špici věže objeven nápis s datem r.1216. Tento je možno považovat za datum vzniku kostela. Obec měla od roku 1848 vlastní školu. Jenom pro zajímavost uvádím. Roku 1855 za dob Marie Terezie byly všechny pozemky zapsány 1447 parcelami, celý katastr měřil 648.41.ha. Kolem roku 1835 měla obec 145 obytných budov s 992 obyvateli. Roku 1857 -58 byla započata stavba železnice Pardubice - Liberec. V roce 1928 v obci vypukl požár který zničil 16 obytných stavení.
Žďár s přilehlou osadou Žďírec tvoří jedno katastrální území , leží 4 ,5 km na sever od Nové Paky, na severní straně ohraničen Staropackými horami a údolím. Obcí protéká potůček, který vydatně zásobuje pramen vyvěrající pod bývalou myslivnou uprostřed obce. Ten vedl zřejmě k založení obce. Pravděpodobně v době vlády Václava I. r. 1230-1253 . Na nedalekém Hradišti stávalo kdysi sídlo vladyků Žďárských, kteří měli druhý hlas patronátu kostelního v Levínské Olešnici o který se dělili s vladyky sídlícími na hradě Levín. Oba tyto rody spolu žili v dobrém přátelství. V XV byly oba hrady opuštěny a zničeny. A tak již v XVI století o nich v historických pramenech není zmínky. Roku 1745 byla obec připojena k panství Jilemnickému. Ze zajímavostí lze uvést že v roce 1807 zuřila v obci cholera, odsud místní název "Krchůvek". Roku 1894 - 97 byl a postavena silnice z Karlova do Žďáru, roku 1925 -27 ze Žďáru až do Studence. V roce 1928 byla provedena v obci elektrifikace. Obec měla vlastní školu. Z místních názvů připomínám Hradiště, Nový Svět, Smejta a osada Žďírec. Výměra všech pozemků činila 352,76 ha s 326 obyvateli v roce 1900. Novodobá historie je v naší obci zaznamenána od roku 1900 v obecních kronikách. Tyto jsou v péči kronikářů, kteří shromažďují potřebná fakta a provádějí do kronik zápisy. V poslední době i formou fotodokumentace nebo prostřednictvím jiných medií. V roce 2005 zastupitelé schválili projekt budování knihovny a místního muzea kde budou postupně důležité materiály týkající se obce ukládány pro potřeby příštích generací. Mimo zmíněných kronik má obec zpracovaný paspart všech budov a kulturních památek. Těch se z minulých dob zachovalo značené množství hlavně v areálu kostela v Levínské Olešnici. Větší část z nich je z mistrovské dílny sochaře Suchardy a jsou registrovány jako kulturní památky. Na tyto památky poskytuje obec nemalé prostředky k jejich obnově.
Kulturní, sportovní a společenský život v obci má dlouholetou tradici. I v poválečném období působili v obci různé spolky a sdružení jako divadelní spolek, Sokol, Osvětová beseda, Svaz žen, hasiči a další. Byly udržovány různé tradice jako pálení čarodějnic, obcházení stavení při velikonočních koledách a různé lidové zvyky.
V posledních letech převzali role pořadatelů společenských ale i sportovních klání sbory dobrovolných hasičů v Levínské Olešnice a ve Žďáru. Pořádají pravidelné hasičské bály s různými tombolami ale i maškarní bál pro děti, různé sportovní akce se střelbou ze vzduchovky a po stopách Jetiho, nebo ve Žďáru v zimním období pro lyžaře Žďárskou stopu v kategoriích i pro mládež. Dětské dny a táboráky s opékáním vuřtů na konci školního roku a tak by bylo možno pokračovat ve výčtech různých akcí. Dobrým počinem pro pořádání uvedených akcí je fakt, že v obou částech obce jsou vybudovány kulturní domy, které jsou pro uvedené akce využívány. Také budování sportovního areálu s tenisovým kurtem v Levínské Olešnici nabízí další příležitosti ke sportovnímu využití. Ani obecní úřad se svými společenskými aktivitami nezůstává pozadu. Prostřednictvím sociální a kulturní komise organizuje pravidelné vánoční besídky kde účinkují děti z Masarykovi školy ve Staré Pace, také zajišťování divadelních představení je zde již tradicí. Velice významnou společenskou událostí je vítání nově narozených občánků obce ale také oslavy zlatých svateb našich starších občanů. Od roku 1998 jsou na místě bývalého hradu Levín pořádány pravidelné letní slavnosti u příležitosti převzetí symbolů obce tj. znaku a praporu obce od parlamentu ČR. Společným znakem obou symbolů jsou dvě radlice jako dvě spojení dvou obcí a symbol zemědělství, které bylo v minulých dobách hlavním zdrojem obživy obyvatel. Hlavním prvkem znaku je štít v černé barvě se zlatým lvem. Ten je převzat ze znaku pánů z Levína . Obecní symboly jsou používány při slavnostních příležitostech týkajících se historie i současnosti obce.
Uvedené možnosti pro kulturní a společenský život v tak malé obci jako je naše jsou jistě velice důležitou součástí spokojeného života občanů. Jsou ale jakousi nadstavbou, vylepšením. Hlavním faktorem pro spokojený život v obci se jeví možnost zaměstnanosti a její dostupnosti. A s tím souvisí i růst či pokles počtu obyvatel. Z výše uvedených historických pramenů zjišťujeme, že obec měla v období roku 1900 maximální počet obyvatel a budov. Na toto měla zřejmý vliv stavba železnice, přístupové silnice z Karlova a Nové Paky, elektrifikace. Hlavní zdrojem obživy bylo v té době zemědělství a textilní výroba. V Levínské Olešnici to byla hlavně textilní výroba Bratří Halířů. Tato firma zaměstnávala asi 50 zaměstnanců hlavně místních občanů. Firma měla velmi dobrou technologii a její zboží exportovala hlavně do Ameriky. Po druhé světové válce byla znárodněna a převzata firmou Technolen n.p.. Zde bylo i nadále zaměstnáno více jak 50 zaměstnanců z obce a okolí. V této době zajišťovalo zemědělskou výrobu zemědělské družstvo které vzniklo násilnou kolektivizací. Pro zaměstnanost v obci však hrálo významnou roli. Ani uvedené podniky však nezajistily všechna pracovní místa pro práceschopnou populaci. Někteří občané se tak zaměstnali ve firmách v okolí obce jako Nové a Staré Pace, Jilemnici. Tento trend pokračuje i v posledních letech, kdy došlo k privatizaci firem a změně podmínek na trhu. V obci nyní působí firma STAMM Myška s doznívající textilní výrobou, ve Žďáře byla založena kovovýroba bratří Peterků, pila Horáček a truhlářství pan Šimek. Z původního zemědělského družstva vznikla akciová společnost ZEFA a.s., dále zemědělská farma pana Pavla Golla, v zemědělství též působí soukromí zemědělec pan Čermák a Paulů. Nutno ale konstatovat, že jmenované firmy a podnikatelé nemají k dispozici potřebná pracovní místa pro uspokojení potřeb obyvatelstva. I toto je zřejmě důvodem k postupujícímu snižování počtu obyvatel naší obce. Samozřejmě že i s problémem zaměstnanosti souvisí i možnosti bydlení. Obec v posledních letech vybudovala několik bytů hlavně pro mladé začínající rodiny. Pro ty , kteří se o bydlení budou moci postarat sami vyčlení obec další území pro budování nových domků pro bydlení. V této době má již schváleno zadání územního plánu pro dalších 10 let. V obci je vodovod, fungující zásobování potravinami, pohostinství. Pro mladé rodiny s dětmi mateřská škola s dostatečnou kapacitou umístit i přespolní děti. Pro sportovní i kulturní vyžití dva kulturní domy, tenisové i fotbalové hřiště, prostory pro stolní tenis, možnosti sportovního rybaření a myslivosti.
Vážení čtenáři, jistě mi tedy dáte za pravdu, že je naše obec perspektivní a jistě se v příštích letech podaří zastavit i postupující úbytek obyvatel. Touto cestou Vás zvu na všechny akce pořádané obcí či místními spolky. Pokud naší obec navštívíte jako turisté nebudete jistě zklamáni krásnými přírodními zákoutími a výhledy do krajiny. Osobně Vám doporučuji neopomenout prohlídku kulturních památek, které se v naší obci nacházejí.

Za občany obce Antonín Lízr

Otisknuto ve zpravodaji města Jilemnice červen 2007