Navigace

Obsah

Místní program obnovy vesnice pro obec Levínská Olešnice

znak

zpracoval : Antonín Lízr

schválil: zastupitelstvo obce 27.2.1998
 

Zde ke stažení :

POV Levínská Olešnice- pdf.pdf (694.42 kB)
 

Obsah

kap.1. - novodobá historie obce, historické prameny

kap.2.- popis a rozbor současného stavu

kap.3.- cíle

kap.4.- plán akcí k zajištění tohoto programu obnovy a rozvoje vesnice

kap.5.- priority

kap.6.- závěr


 

 kap.1. - novodobá historie obce, historické prameny

Obec Levínská Olešnice s částmi obce Levínská Olešnice a Žďár vznikla oddělením od původní obce Olešnice - Horka. Tato byla vytvořena v době slučování obcí v roce 1961 a oddělena od původního okresu Jičín. K rozdělení tehdy došlo na základě místního referenda. Připomínám, že do roku 1961 byly všechny byť sebemenší obce samostatné s působností Místních národních výborů.Kliknutím se obrázek zvětšíKliknutím se obrázek zvětší Tedy , rozdělením obcí v roce 1992, na základě zmíněného referenda, vznikla obec s názvem Levínská Olešnice s částmi Levínská Olešnice a Žďár. Jejich katastrální území činí 1005 km2. Pro názornost je v tomto dokumentu doklad o rozdělení i s mapovou částí. Je zde zřejmá poloha obce. Tato leží v nejvýchodnější části semilského okresu v údolí , které tvoří pomyslné písmeno V. V jednom jeho rameni leží se svým povodím potoka Oleška část Levínská Olešnice, v druhém rameni s povodím malebného potůčku část Žďár.Potoky se stékají v pomyslné spojnici ramen údolí a pokračují dále směrem ke Staré Pace pod společným jménem Oleška. Tato se vlévá do Jizery v okresním městě Semily. Historické prameny obce sahají velmi hluboko do dob dávno minulých. Váží se hlavně ke hradu Levín, Na snímku mapa okolí L. Olešnice. Na snímku původní znak pánů z Levína. který kdysi dávno vévodil vsi Olešnice.Prvé zmínky jsou dochovány již z roku 1333.V různých písemnostech i publikacích se tedy můžeme vracet k dobám dnes již historickým. Mezi oběma vesnicemi se kdysi nacházela tvrz Hradiště. Tato se vázala spíše ke Žďáru. Byla zničena v období 30 ti letých válek.Kliknutím se obrázek zvětší Ještě dnes jsou na obou historických místech patrny stopy po stavbách i s vodními příkopy. Na jejich postupné likvidaci se podílejí nejvíce lidé hledající "poklady" země tj. různé "drahokamy", které se v lokalitě obce nacházejí.Kliknutím se obrázek zvětšíPokud bychom pátrali v dostupných pramenech jaký byl v dávné minulosti kulrturní, společenský a duchovní život zjistíme, že velmi bohatý. O ten se staraly různé spolky a společenské organizace jako Sokol, Orel, různé divadelní spolky, Osvětová komise atd.Události a zprávy o dobách minulých jsou zaznamenány v Obecních kronikách. Tyto jsou vedeny přibližně od roku 1900. Kroniky jsou v péči obecního úřadu, v poslední době tyto vede pro Žďár paní Peterková a pro Levínskou Olešnici pan Košťál. Na snímku jmenovací dekrety pro kronikáře obce Je kladen veliký důraz na objektivnost zápisů, aby byl věrně zaznamenán obraz doby.


Kliknutím se obrázek zvětšíKliknutím se obrázek zvětší 

 kap.2.- popis a rozbor současného stavu

V roce 1994 byl pro obec zpracován pasport budov a kulturních památek. V něm jsou dokumentovány všechny budovy a stavení obce s jejich popisem. Dokument zpracoval pan Martinec z Jičína.Součástí je též pasport kulturních památek , které jsou uvedeny na seznamu Kulturních památek. Tyto oba dokumenty jsou vybaveny i fotodokumentací. V roce 1997 dala obec zpracovat územní studii, která má rovněž za úkol řešit i podmínky pro společenský život v obci. I v této studii je zmíněna historie obce.Kliknutím se obrázek zvětší V poslední době jsou určité akce a události zaznamenávány i na nosičích pro video. Lze tedy konstatovat, že v naší obci je s dostatečnou péčí postaráno o veškerou dokumentaci a materiály s tím související. Podmínky pro osvětové, společenské akce v naší obci jsou poměrně dobré. Existence kulturních domů v obou částech obce dává určité podmínky a možnosti pro pořádání různých společenských akcí. Na snímku kulturní dům v Levínské Olešnici, který byl dokončen asi v roce 1985. Byl vybudován svépomocí místních občanů. Hnacím motorem společenského dění v obou částech obce jsou sbory dobrovolných hasičů. Tyto mají dnes již 100 letou tradici. Mimo vlastní činnost mají hlavní podíl na pořádání akcí pro veřejnost a mládež. V Levínské Olešnici pořádá místní sbor pravidelně každý rok zábavu s tombolou, pro mladší generaci maškarní ples. Vždy na konci školního roku pořádají pro mládež pálení táboráku s opékáním vuřtů. V zimním období také závody na bobech a všem co je zrovna po ruce. Velice významnou společenskou akcí byla oslava 100 let založení místního sboru dobrovolných hasičů. Dobrým pomocníkem sboru je ČSŽ, český svaz žen, který má poměrně hojnou členskou základnu.Kliknutím se obrázek zvětší Podílí se na společenských akcích společně s hasiči. Působnost mysliveckého sboru který v obci působí je také přínosem. Sdružení využívá prostory kulturního domu ve Žďáře k pořádání různých hodů a posledních lečí. V obci jsou též dodržovány různé tradice jako pálení čarodějnic ale i tradice, které se váží k církevním svátkům. Také pravidelné konání bohoslužeb v místním kostele Všech svatých je významným společenským a duchovním uspokojováním, hlavně věřící části občanů obce. Místní kostel je využíván i jako místo posledního rozloučení se zesnulými. Většina občanů obce je pokřtěna v místním kostele. O tuto duchovní službu se stará církev římskokatolická v zastoupení pana faráře Strii. (viz. snímek) Ten do obce dojíždí ze Staré Paky. Místní knihovny, které byly v minulosti uměle udržovány nejsou našimi občany využívány. I přes to, že byly pořízeny za nemalé částky nové knihy hlavně pro děti, není o četbu zájem.Kliknutím se obrázek zvětší Mládež je totiž ovlivněna různými medii, které mají špatný vliv na jejich duševní růst. Bohužel, tento trend není možno změnit. Jediná možnost je poskytnout mládeži atraktivní a přitom účelné vyžití. Společným jmenovatelem a brzdou při organizování čehokoli zaměřeného ke kultuře, sportu a podobným užitečným činnostem, je chronický nedostatek finančních prostředků. Představa, že vše lze řešit pomocí sponzorských darů je zcestná. Obzvlášť, když v obci nejsou prosperující podnikatelé. Také absence schopného cvičitele nebo organizátora pro různé akce je zřejmá. Takovýto fenomén je vždy důležitým hnacím motorem všeho dění. Pamětníci a i my starší máme ještě v paměti, kdy se v obci hrálo ochotnické divadlo, pořadály různé společenské besedy a posezení. Obecní úřad v obci se sociální komisí se podílí velice významnou měrou na společenském životě obce. Tradice vítání nově narozených občánků obce je udržována již řadu desetiletí. Mladí rodiče se tohoto aktu účastní i se svými blízkými a rodinnými příslušníky. Starosta obce přivítá nově narozené občánky do života, rodiče po slavnostním přípitku složí slib, že se o své malé budou řádně starat a vychovávat je v řádné občany obce. Na obecním úřadě je vedena pamětní kniha i s fotodokumentací. A tak může ten, kdo byl v minulosti vítání přítomen, po letech žasnout jak byl malý a roztomilý, jak se tvářila jeho maminka nebo děda. Sociální komise nezapomíná ani na našeKliknutím se obrázek zvětší starší občany. Pravidelně je navštěvuje, zajímá se o jejich problémy a tyto se snaží řešit. Také nezapomíná na jejich životní výročí jako jsou narozeniny. Při těchto příležitostech předávají členové komise jubilantům květiny s menším dárkem. Není zapomínáno ani na události jako jsou stříbrné a zlaté svatby. V minulém roce organizoval obecní úřad spolu s komisí oslavu zlaté svatby tří manželských párů. Oslava proběhla v místním penzionu a byla velice úspěšná. V minulých pěti letech organizoval obecní úřad s komisí též pravidelná posezení s důchodci.Kliknutím se obrázek zvětší Vznikla tak již určitá tradice, kterou by bylo dobré udržet. Účast bývá velice dobrá a ti starší si toto již oblíbili. Na takovémto posezení si mohou, ti kdož chtějí, zatančit. Do obce byl také přizván na takovéto posezení zpěvák Standa Procházka se svoji skupinou. Pořad se velice líbil i mladším návštěvníkům. V tomto roce v měsíci dubnu bude posezení s důchodci v Levínské Olešnici.Kliknutím se obrázek zvětší Ti starší se již těší. V roce 1997 nechal obecní úřad zhotovit pro obec znak a prapor. Návrh provedla firma ARTING z Vrchlabí. Po projednání heraldickou komisí při parlamentu ČR byl tento návrh v letošním roce schválen. Předání schváleného znaku a praporu proběhlo přímo v parlamentu poslanecké sněmovny v měsíci prosinci 97 a březnu 98. Obci předával rozhodnutí, o právu užívat tyto symboly, pan předseda poslanecké sněmovny Ing. Miloš. Zeman. Slavnostní převzetí symbolů obecním zastupitelstvem proběhne v měsíci červenci při letní slavnosti. Tato bude spojena se sjezdem rodáků naší obce. Hlavním organizátorem této slavnosti bude obecní úřad. Zmíněné symboly obce byly vytvořeny zpracovatelskou firmou, při jejich tvorbě byly respektovány historické prameny které byly k dispozici. Společným znakem jak praporu tak i znaku jsou dvě radlice, jakožto symbolKliknutím se obrázek zvětšíKliknutím se obrázek zvětší zemědělství a jejich počet tj. dvě respektuje skutečnost, že obec má dvě části. Hlavním prvkem znaku je štít v černé barvě se zlatým lvem. Ten se historicky váže ke znaku pánů z Levína. Na obrázku je předání znaku a praporu obce podepsaná Ing. Milošem Zemanem. Tohoto převzetí se zúčastnil starosta obce pan Antonín Lízr, zástupce starosty pan Zdeněk Jirásko a paní Věra Pospíšilová za část obce Žďár. To, že naše obec má své symboly, které bude používat při různých slavnostních příležitostech, bezesporu posílí hrdost a vážnost našich občanů k obci, k obecnímu úřadu k obecnímu zastupitelstvu. Obec se tak hlásí ke svým historickým kořenům. Tím dala vzniknout počátku novodobé historie naší obce, nového chápání kulturnosti občanů, umožnila vznik tradice vedoucí naše občany k nové identitě. Tak bude rok 1998 zapsán v obecní kronice jako historický rok pro naší společnou obec. O velmi bohaté historii obce, ale i o kulturnosti našich občanů, také svědčí veliké množství kulturních památek, které se v naší obci dochovaly. Převážná většina jich je zapsaných na Ústředním seznamu kulturních památek. Větší část památek se nachází v Levínské Olešnici v areálu místního kostela Všech svatých.Kliknutím se obrázek zvětšíKliknutím se obrázek zvětšíTěmto památkám věnuje obecní úřad velikou péči. V minulých letech byl a restaurována socha sv. Josefa, kamenný a litinový kříž, socha Nejsv. trojice. Náklady na tyto práce byly kryty z části obecním úřadem a z části dotací od státu. Na restaurování Nejsvětější trojice přispěla sponzorským darem též naše občanka paní Marie Zikešová částkou asi 20 tisíc Kč. Obecní úřad též uhradil opravu žlabů na větší části místního kostela. Jednalo se o částku asi 28 tis. Kč. Také přispěl na opravu jeho omítky částkou asi 50 tisíc Kč. Na restaurování soch přispěl částkou asi 60 tisíc Kč. I rozpočet na tento rok počítá s určitými výdaji na kulturní památky.Kliknutím se obrázek zvětší Je nutno konstatovat, že uvedené částky jsou pro tak malou obec jako je naše poměrně vysoké. Ale i přes to nachází zastupitelstvo pro tuto záslužnou činnost mezi občany pochopení. Prakticky každým rokem obecní rozpočet s touto potřebou kalkuluje. Na snímku jsou zachyceny kulturní památky nacházející se v katastru obce. Na snímku je kříž, který je umístěn na hranici Levínské Olešnice. Socha v areálu kostela Všech svatých v Levínské Olešnici. Na dalším snímku socha Nejsvětější trojice u silnice v Levínské Olešnici. Na snímku kaplička na počátku Žďáru, tuto restauroval neznámý restaurátor, tato není na seznamu kulturních památek. Pro sportovní činnost jsou v naší obci jenom omezené podmínky. V minulosti byla tato oblast zanedbána. Ve Žďáře není pro sport ani to nejmenší hřiště. V Levínské Olešnici je fotbalové hřiště a hřiště pro odbíjenou. Také by bylo možno využívat prostorů kulturního domu a to hlavně v zimních měsících. To, že podmínky pro sport jsou v obci nedostačující potvrdila i dotazníková akce pořádaná v souvislosti s průzkumy pro územní studii. Zastupitelstvo se tímto stavem vážně zabývá. Pouze nedostatek finančních prostředků brání tomu, aby podmínky pro sport byly v naší obci řešeny. Na snímku plocha, kde by mohl v budoucnu být třeba tenisový kurt nebo podobné zařízení.Kliknutím se obrázek zvětší Pozemek je v majetku obce. Předpokládám však, že tato investice bude pořízena až v některém z dalších volebních období. Hlavním problémem, který bylo třeba řešit byla likvidace komunálního odpadu. Obec má zpracován svůj plán odpadového hospodářství. V minulosti byla v katastru obce divoká skládka založená místním JZD. Na její likvidaci obec vynaložila 20 tisíc Kč. Dnes je toto místo již k nepoznání. Namísto divoké skládky je trávník. Hlavním odvozcem odpadů z obce je firma Matoušek z Jilemnice. Občané v Levínské Olešnici mají popelnice. Ve Žďáře je vysoko objemový kontejner. Toto ale není to nejlepší řešení. Možnost odložit zde odpad láká cizí občany a také naše chalupáře kteří dovážejí odpad z města.Kliknutím se obrázek zvětší Jinak by nebylo možné, aby kontejner byl našimi občany naplněn ve velmi krátkém čase. Zastupitelstvo tedy rozhodlo toto řešit rovněž popelnicemi nebo plastovými pytli. Podnikání v naší obci je na nízké úrovni. Z předválečného období se zde zachoval menší podnik asi s 50ti zaměstnanci který se zabýval textilní výrobou.Kliknutím se obrázek zvětší Nynější podmínky pro podnikání však vedly k redukci zaměstnanců na 20 což je pro naší obec velice málo. Zemědělské družstvo, které zde bylo nebylo schopno rovněž přežít. Sice se transformovalo v akciovou společnost ale v podstatě to stav, který byl, neřešilo. Nyní zaměstnává minimální počet našich občanů. Pracují zde zaměstnanci ze zahraničí prakticky za minimální mzdu. Rozdělením zemědělského družstva vznikly v obci čtyři menší zemědělské farmy. V obci působí též několik drobných řemeslných podnikatelů. V areálu zemědělského podniku působí firma vyrábějící plastové obaly. Tato však zaměstnává jenom čtyři naše občany.Kliknutím se obrázek zvětší Ani rozvoj podnikání v naší obci nebyl obecnímu zastupitelstvu lhostejný. Při budování zemědělských farem mohli podnikatelé od obce zakoupit dřevo z obecního lesa prakticky za režijní cenu. Jsou zde k dispozici i prostory k podnikání, které by bylo možno využít. Pokud bych shrnul vše co souvisí s podnikáním v naší obci mohu jenom konstatovat, že pro obec je přínos z podnikání velice malý. Daňová výtěžnost se v uplynulém roce vůbec nenaplnila. Toto je zaviněno malou prosperitou podnikatelů ale také různými daňovými odpisy, které mohou ve svůj prospěch využívat. Společným jmenovatelem všech nedostatků je však zmíněná malá prosperita podniků v naší obci. Většina našich občanů tedy do zaměstnání dojíždí do jiných míst okresu. Pokud jsem v úvodu této zprávy zmínil, že v naší obci bylo hluboce zakořeněno zemědělství, musím nyní s politováním konstatovat, že stav,Kliknutím se obrázek zvětší který je v této době je velice varující a neutěšený. Jaké problémy s tím hlavně souvisí je možno spatřit na přiložených snímcích. Nedostatek finančních prostředků , které by bylo třeba použítKliknutím se obrázek zvětší na pořizování nájezdů na obecní cesty, vede k devastaci cest, které trpí nejvíce těžkou mechanizací používanou zemědělci. Také snížení základních stád skotu je v obci patrné. Toto se projevuje neosečenými plochami, které hyzdí okolí a vzhled obce. Na snímku je patrna absence nezpevněného nájezdu na obecní cestu. Všechny tyto problémy souvisí bezprostředně se životními podmínkami našich občanů. Z dotazníkové akce vyplývá, že i přes určité nedostatky, které se doufám časem povede odstranit, se občané v obci cítí dobře.Kliknutím se obrázek zvětší Pokud by byl zájem o výstavbu nových domů jsou v obci k dispozici stavební parcely. Pochopitelně takovou případnou výstavbu by obec podporovala. Jedna z možností je prodej levného dřeva z obecního lesa, nebo poskytnutí úvěru na stavbu, pořízením infrastruktury a podobně. Také určitou možností k získání bydlení je výstavba obecních bytů. V roce 1997 požádala obec o dotaci na výstavbu bytů a to v nevyužitých prostorách mateřské školky v Levínské Olešnici a v půdních prostorách kulturního domu. Na tyto byty jsou na obecním úřadě žádosti od občanů.Kliknutím se obrázek zvětší Byt v mateřské školce bude dokončen v letošním roce. Velice důležitým faktorem pro mladé rodiny je možnost umístění dětí do mateřské školky aby rodiče mohli být zaměstnáni. I přes veliké problémy obecní úřad udržel provoz školky. Dnes tuto navštěvuje více jak 15 dětí. Protože poslední rekonstrukce školky proběhla v roce 1956 a prostory již nevyhovovali současným higienickým podmínkám investovala obec do rekonstrukce v minulém roce cca 300 tisíc.

 

Plán pro roky 1998 -2000

1) . Obnova a rekonstrukce budovy a skadu CO mateřské školky v Levínské Olešnici - 375 tis.
  125 tis. vlastní zdroje
  100 tis. úvěr od fin. ústavu
  100 tis. dobrovolná práce obč.
  50 tis. vlastní materiál
celkem 750 tis.

2) Opravy a rekonstrukce kulturních zařízení
  350tis. vlastní zdroje
  100 tis. dobrovolná práce obč.
  50 tis. vlastní materiál
celkem 500 tis.

3) Rekonstrukce místních komunikací na poz. parcele 1411/4.
  275 tis. dotace z POV
  175 tis. vlastní zdroje
  100 tis. úvěr od fin. ústavu
celkem 550 tis.

4) Částečná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Žďár
  108 tis. dotace z POV
  72 tis. úvěr od fin. ústavu
celkem 180 tis.

5) Obnova a údržba hřbitova v Levínské Olešnici.
  55 tis. dotace z POV
  50 tis. vlastní zdroje
  20 tis. dobrovolná práce občanů
celkem 125 tis.

6) Rekonstrukce místních komunikací v obci Žďár
  81 tis. dotace z POV
  54 tis. vlastní zdroje
celkem 135 tis.

7 Úprava prostranství u hřbitova v obci Žďár včetně výsadby zeleně.
  20 tis. vlastní zdroje
celkem 20 tis.

8) Oprava kulturních památek v obci Levínská Olešnice a Žďár.
  40 tis. dotace z kapitoly kultura okresní úřad
  40 tis. vlastní zdroje
celkem 80 tis.

9) Oprava zastávky Českých drah, osazení oken.
  8 tis. vlastní zdroje celkem 8 tis.

10) Rekonstrukce místních prašných komunikací.
  10 tis. vlastní zdroje
celkem 10 tis.

revize č.1 


 

Na základě rozboru současného stavu stanovilo zastupitelstvo obce následující cíle:
1. v oblasti osvětových, kulturních a dalších společenských akcí udržet stoupající trend, k tomuto vytvářet příznivé podmínky
2. v oblasti sportu vytvořit příznivější podmínky pro sportovní vyžití
3. v oblasti hospodářství vytvářet neustále lepší podmínky v rámci možnosti obce
4. v oblasti obnovy a udržování venkovské zástavby spolupracovat s majiteli nemovitostí
5. v oblasti údržby veřejných prostranství a udržování krajiny zkvalitnit služby a zajistit ochranu důležitých krajinných prvků
6. v oblasti občanské vybavenosti a technické infrastruktury udržet trend zlepšování, připravit koncepční plán


 

add.1

-v KD Levínská Olešnice provést v následných krocích rekonstrukci vytápění
provést ozvučení a vybavení zasedací místnosti pro potřeby slavnostních obřadů
zateplení budovy
- budova MŠ
výměna oken

 rekonstrukce vnitřních prostor MŠ podle potřeb

 modernizace vybavení MŠ včetně starvovacího zařízení
vybudovat bezbariérový přístup do místní knihovny a muzea


- pořádat 1x ročně posezení s důchodci
- dle potřeby provádět vítání nově narozených občánků
- spolu s SDH zajišťovat oslavy obce na Levíně
- společenským organizacím a spolkům poskytovat součinnost při pořádání společenských akcí

add.2

- vybudovat tenisový kurt
- vybudovat další zázemí pro drobné sporty u tenisu
- vybudovat víceúčelové hřiště s tenisem v části obce Žďár
- společenským organizacím a spolkům poskytovat součinnost při pořádání sportovních akcí

add.3

- vytvářet dobré podmínky pro rozvoj podnikání zajištěním UPO v návaznosti na požadavky podnikatelů;
- zapojit území obce do MAS
- spolupracovat s podnikateli při tvorbě a zadávání projektů pro rozvoj podnikání v oblasti

add.4

- dokončit UPO
- spolupracovat s majiteli nemovitostí při údržbě a výstavbě nemovitostí v obci

add.5

- dokončit údržbu veřejné zeleně
- spolupracovat s majiteli nemovitostí při řešení údržby prostranství kolem nemovitostí
- zajištění údržby veřejných prostranství a pozemků ve vlastnictví obce pořízením patřičné mechanizace
- provádět mezi občany osvětu týkající se životního prostředí a krajiny

add.6

- udržet přiměřené zásobování potravinami a dalšími produkty v obou částech obce
- nechat zpracovat studii na provedení kanalizačního systému pro obě části obce
- pokračovat v opravě obecních komunikací
- dokončit opravy hřbitovů
- vybudovat nové osvětlení ke hřbitovu v Levínská Olešnici
- vybudovat propojení vodovodů Levínská Olešnice - Žďár
- vybudovat dům s pečovatelskou službou v Levínská Olešnici


 

a) životní prostředí
b) infrastruktura
c) společenské vyžití

 

 

Zastupitelstvo obce schválilo toto vydání jako revizi programu schválenou dne 27.2.1998 Stanovilo provádění kontrol plnění a doplňování programu vždy každý druhý rok. 

 


Zpracoval : Antonín Lízr
Schváleno zastupitelstvem obce dne 8.12.2006


A picture
A picture